اعتیاد چیست؟ خوگرفتن و وابسته شدن جسمی، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر که ترک یا فرار از آن ناممکن و یا بسیار مشکل است. معتاد کیست؟فردی که در اثر استفاده مکرر و مداوم، متکی به مواد مخدر یا دارو شده است(قربانی هر نوع وابستگی جسمی یا روانی به مواد مخدر).
 

تمامي شماره هاي فصلنامه علمي-پژوهشي اعتياد پژوهي (يكم تا بيست و هشتم) در سامانه اعتياد پژوهي به آدرس www.etiadpajohi.ir بارگذاري گرديده است. بدين ترتيب جمعا 205 مقاله علمي در سامانه موصوف ثبت و مراتب به اتمام رسيده است.

راهنماي تنظيم مقالات فصلنامه اعتياد پژوهي سوء مصرف مواد

ü        پس از ذكرعنوان و اسامي نويسنده(گان)، چارچوب چكيده به صورت مقدمه، روش، يافته ها، نتيجه گيري و كليد واژه ها ارائه شود.

ü        چكيده هاي فارسي و انگليسي (حداكثر 150 كلمه) و كليد واژه ها (حداقل 3 و حداكثر 5 واژه به زبان فارسي و انگليسي) همراه مقاله فرستاده شود. چكيده انگليسي دقيقا مطابق با چكيده فارسي نوشته شود. هجي دقيق نام و نام خانوادگي نويسنده و همكاران در چكيده انگليسي پانوشت گردد.

ü        اطلاعات كتاب شناسي در انتهاي مقاله به ترتيب حروف الفبا و با توجه به نكات ذيل آورده شود:

در متن مقاله طبق اصولAFA ، زماني كه نام يك نويسنده را براي اولين بار ذكر مي كنيد، عنوان لاتين آن را پانوشت نماييد. اگر نويسنده داراي همكار مي باشد (تاچهار نفر) عنوان خانوادگي آنها را نوشته و آنها را پانوشت نماييد. در صورتي كه تعداد آنها با نويسنده از پنج نفر به بالا مي باشد، نام نويسنده را نوشته و سپس از واژه همكاران استفاده نماييد. در منبع نويسي آخر مقاله ذكر عنوان تمام همكاران ضروري مي باشد. در زماني كه اسم يك نويسنده و همكاران وي را براي اولين بار ذكر مي نماييد. در مراتب بعدي، در صورت تكرار، ديگر نيازي به ذكر مجدد اسامي آنها وجود ندارد. در اين صورت از واژه "و همكاران" استفاده كنيد.

ü        در متن مقاله، هرجا لازم بود، نام مولف و سال انتشار منبع را داخل پرانتز نوشته و در مورد اسامي اصطلاحات خارجي (لاتين)، معادل خارجي آنان در پايان همان صفحه درج شود. نام تمامي ابزار و اصطلاحاتي كه در متن براي اولين بار ذكر مي شود، پانوشت شود. تا حد ممكن از به كار بردن كلمات خارجي در متن مقاله خودداري كنيد.

ü        پذيرش تهايي مقاله و چاپ آن در فصل نامه، منوط به تائيد هيات تحريريه و داوران متخصص است.

ü        كليه مقالات ارسالي بايد اصول و چارچوب مربوط به مقالات علمي-پژوهشي (مقدمه، بدنه اصلي مقاله حاوي چارچوب نظري يا مفهومي براي تبيين يا توصيف متغيرها و ارتباط آنها، روشها(شامل جامعه، نمونه، روش نمونه گيري و ابزار)، يافته ها و نتايج تحقيق، بحث و نتيجه گيري، تشكر و قدرداني و فهرست منابع) را مراعات كنند.

ü        پيشنهادات خود را در پاراگراف آخر مقاله و بدون ذكر عنوان (تيتر) بيان كنيد.

ü        نتيجه گيري به اختصار و به عنوان جمع بندي بحث ارائه شود.

ü        حجم مقاله مي تواند تا 13 صفحه A4 و هر صفحه 240 كلمه باشد.

ü        ارسال دو نسخه از مقاله الزامي است و مقاله هاي دريافتي عودت داده نمي شود.

ü        مقاله ها الزاما با نرم افزار رايانه اي (WORD) و قلم B نازنين با پوينت 5/13 تايپ شده باشند و فايل مربوطه نيز همراه مقاله ارسال شود.

ü        لازم است نام نويسنده يا نويسندگان به طور كامل بيان شود. ذكر وابستگي سازماني نويسنده، درجه علمي و پست الكترونيكي (e-mail) نيز در زير نام پديدآورندگان الزامي است. همچنين، نام نويسنده مسئول، با ذكر نشاني كامل، در پايين هر مقاله آورده شود.

مقاله هاي مروري

ü        تنها مقاله اي پذيرفته مي شود كه نويسنده آن در زمينه ي مربوطه صاحب نظر بوده و در فهرست منابع به آثار خود اشاره كرده باشد.(حداقل چهار مورد).

ü        اصول كلي نگارش مشابه مقاله هاي پژوهشي باشد.

يادآوري :

1.       مطالب مندرج در فصل نامه، الزاما بيانگر نظر ستاد مبارزه با مواد مخدر نيست. مسئوليت مطالب و مقالات به عهده نويسندگان آنان است.

2.       نقل مندرجات اين فصل نامه با ذكر ماخذ (اعتياد پژوهي) بلامانع است.

3.       فصل نامه "اعتياد پژوهي" از تمامي پژوهشگران، استادان و صاحب نظران براي ارائه مقاله هاي تحقيقي در زمينه هاي اعتياد و مواد مخدر دعوت به عمل مي آورد.

4.       فصل نامه در ويرايش، اصطلاح و هماهنگ سازي اصطلاحات علمي مقاله، به گونه اي كه مفاهيم آن تغيير نيابد، آزاد است.

 

 

۱۳۹۷ دوشنبه ۲۶ آذر
فصلنامه اعتیاد پژوهی
تعداد بازدیدکنندگان امروز 18 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 12 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 76230 تعداد کاربران بر خط 82 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
Powered by DorsaPortal