اعتیاد چیست؟ خوگرفتن و وابسته شدن جسمی، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر که ترک یا فرار از آن ناممکن و یا بسیار مشکل است. معتاد کیست؟فردی که در اثر استفاده مکرر و مداوم، متکی به مواد مخدر یا دارو شده است(قربانی هر نوع وابستگی جسمی یا روانی به مواد مخدر).

 


كتاب ها و پايان نامه هاي ارائه شده و طرح هاي پژوهشي اعتياد
 

عنوان پايان نامه
پديد آورنده
استاد راهنما
استاد مشاور
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ب‍اوره‍اي‌ ع‍ام‍ي‍ان‍ه‌ در ب‍اب‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ا، ع‍ل‍ل‌ و درم‍ان‌ اع‍ت‍ي‍اد در م‍ي‍ان‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ خ‍ودم‍ع‍رف‌ ، اع‍ض‍اي‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ گ‍م‍ن‍ام‌ NA و اف‍راد غ‍ي‍ر م‍ع‍ت‍اد دراص‍ف‍ه‍ان‌
خ‍ي‍اطان‌ ، ف‍ل‍ور
م‍ح‍س‍ن‌ گ‍ل‍پ‍رور
م‍ن‍وچ‍ه‍ر ك‍ام‍ك‍ار
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ پ‍اس‍خ‌ ب‍ت‍اان‍دروف‍ي‍ن‌ پ‍س‌ از ۳۰ دق‍ي‍ق‍ه‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ب‍ر روي‌ ت‍ردم‍ي‍ل‌ در م‍ردان‌ م‍ع‍ت‍اد ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در و غ‍ي‍ر م‍ع‍ت‍اد
ده‍ق‍ان‍ي‌، س‍م‍ي‍ه‌
ف‍رزان‍ه‌ ت‍ق‍ي‍ان‌
آرش‌ ق‍دوس‍ي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ س‍اب‍ق‍ه‌ ان‍واع‌ ك‍ودك‌ آزاري‌ در اف‍راد م‍ع‍ت‍اد و ع‍ادي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
خ‍س‍روان‍ي‌، ف‍خ‍رال‍س‍ادات‌
م‍خ‍ت‍ار م‍ل‍ك‌ پ‍ور
اح‍م‍د ع‍اب‍دي‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ و م‍ش‍اوره‌ گ‍روه‍ي‌ ب‍ر ت‍غ‍ي‍ي‍ر ن‍گ‍رش‌ م‍ع‍ت‍ادي‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در
اخ‍لاق‍ي‌ ب‍وزان‍ي‌، س‍ي‍داب‍وال‍ق‍اس‍م‌
اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ن‍وري‌
س‍ي‍داح‍م‍د اح‍م‍دي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ روان‍ي‌ و رواب‍ط زن‍اش‍وي‍ي‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ وغ‍ي‍ر م‍ع‍ت‍ادان‌ و ه‍م‍س‍ران‌ آن‍ه‍ا
گ‍ل‌ پ‍رور، م‍ح‍س‍ن‌
ح‍س‍ي‍ن‌ م‍ول‍وي‌
آذر ق‍ل‍ي‌زاده‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ش‍رك‍ت‌ در گ‍روه‍ه‍اي‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ گ‍م‍ن‍ام‌ (N.A) ب‍ر م‍ي‍زان‌ ع‍ود اع‍ت‍ي‍اد در م‍ع‍ت‍ادان‌ خ‍ود م‍ع‍رف‌ م‍رك‍ز ت‍رك‌ اع‍ت‍ي‍اد ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
اس‍ع‍دي‌، ع‍ل‍ي‌
س‍ي‍د اح‍م‍د اح‍م‍دي‌
ق‍ل‍ي‌زاده‌
ت‍اث‍ي‍ر روش‍ه‍اي‌ ت‍غ‍ي‍ي‍ر ن‍گ‍رش‌ و اب‍راز وج‍ود ب‍ر گ‍راي‍ش‌ ب‍ه‌ ع‍دم‌ م‍ص‍رف‌ م‍واد در م‍ع‍ت‍ادان‌ داوطل‍ب‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ق‍رب‍ان‍ي‌، ب‍ي‍ژن‌
م‍خ‍ت‍ار م‍ل‍ك‌ پ‍ور
ح‍س‍ي‍ن‌ م‍ول‍وي‌
ب‍ررس‍ي‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ و دم‍وگ‍راف‍ي‍ك‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍رك‍ز درم‍ان‌ س‍رپ‍اي‍ي‌ اع‍ت‍ي‍اد اص‍ف‍ه‍ان‌ ب‍ا اف‍راد ع‍ادي‌
ت‍م‍ي‍زي‌، م‍ح‍م‍ود
اص‍غ‍ر آق‍اي‍ي‌
دك‍ت‍رگ‍ل‍س‍ت‍ان‍ي‌,دك‍ت‍ري‍ارم‍ح‍م‍دي‍ان‌
ش‍ي‍وه‌ ه‍اي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا ف‍ش‍ار روان‍ي‌ در م‍ع‍ت‍ادان‌ و غ‍ي‍ر م‍ع‍ت‍ادان‌ و ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ك‍ردخ‍ان‍واده‌ آن‍ه‍ا
س‍م‍وع‍ي‌، راح‍ل‍ه‌
ح‍س‍ي‍ن‌ م‍ول‍وي‌
آذر ق‍ل‍ي‌ زاده‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ ش‍ي‍وه‌ ه‍اي‌ درم‍ان‍ي‌ اج‍ت‍م‍اع‌ درم‍ان‌ م‍دار، م‍ع‍ت‍ادان‌ گ‍م‍ن‍ام‌ و گ‍روه‌ درم‍ان‍ي‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ ع‍ود و ن‍ي‍م‍رخ‌ روان‍ي‌ ب‍ي‍م‍اران‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ح‍م‍دي‌، م‍ح‍م‍د س‍ع‍ي‍د
اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ن‍وري‌
م‍ح‍م‍د ح‍س‍ي‍ن‌ ي‍ارم‍ح‍م‍دي‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ اي‍ف‍اي‌ ن‍ق‍ش‌ )پ‍س‍ي‍ك‍ودرام‌) ب‍ر ت‍غ‍ي‍ي‍ر م‍ك‍ان‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ و ع‍ود م‍ج‍دد در م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‍ب‍ود ي‍اف‍ت‍ه‌ در م‍راك‍ز ب‍ازپ‍روري‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال‌۸۸
اب‍اذري‌، ن‍ارس‍ي‍س‌
دك‍ت‍ر آق‍اي‍ي‌
دك‍ت‍ر ك‍ج‍ب‍اف‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ي‍ك‌ طرح‌ آم‍وزش‌ پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ از اع‍ت‍ي‍اد ب‍ر روي‌ ن‍گ‍رش‌ و آگ‍اه‍ي‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ م‍ق‍طع‌ راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ )دخ‍ت‍ران‍ه‌) ش‍ه‍ر ش‍ه‍رك‍رد
ق‍ادري‌ ده‍ك‍ردي‌، ص‍غ‍ري‌
م‍ح‍م‍دح‍س‍ي‍ن‌ ي‍ارم‍ح‍م‍دي‍ان‌
آذر ق‍ل‍ي‌ زاده‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ زن‍دگ‍ي‌ و ن‍ق‍ش‌ گ‍زاري‌ روان‍ي‌ ) پ‍س‍ي‍ك‍ودرام‌) ب‍ر ت‍غ‍ي‍ي‍ر ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ ش‍ه‍ر خ‍رم‌ آب‍اد ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ اع‍ت‍ي‍اد در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌۸۳-۸۴
ع‍س‍گ‍ري‌ ، ام‍ي‍ن‌
م‍ح‍م‍دح‍س‍ي‍ن‌ ي‍ارم‍ح‍م‍دي‍ان‌
اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ن‍وري‌
 
عنوان طرح
مجري طرح
تاريخ ارائه
برون دانشگاهي فراتحليل پژوهش هاي انجام شده در حوزه پيشگيري اعتياد دكتر رضا اسماعيلي

1390/6/24

مقايسه پاسخ بتا آندروفن پس از سي دقيقه فعاليت برروي تردميل در مردان معتاد به مواد مخدر و غيرمعتاد سميه دهقاني

1389/12/23

درون دانشگاهي بررسي فراواني استعمال دخانيات دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان و ارتباط آن با برخي خصوصيات دموگرافيك دكتر آرش قدوسي

1390/7/17

بررسي رابطه عوامل خطرآفرين با اعتياد، مراجعه كنندگان به مراكز درمان سرپايي شهر اصفهان دكتر سيد حميد آتش پور

1384/3/18

 بررسي و مقايسه ويژگيهاي جمعيت شناختي و جايگاه مهار بين نوجوانان و جوانان معتاد و غيرمعتاد 15 تا 30 ساله استانهاي اصفهان و ... دكتر يارمحمديان

1384/3/19

ب‍ررس‍ي‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍ي‍زان‌ آگ‍اه‍ي‌ ج‍وان‍ان‌ م‍ع‍ت‍اد و غ‍ي‍رم‍ع‍ت‍اد در م‍ورد ع‍وارض‌ اع‍ت‍ي‍اد ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در دراس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دكتر ي‍ارم‍ح‍م‍دي‍ان‌
1380/6/3


 
۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد
فصلنامه اعتیاد پژوهی
تعداد بازدیدکنندگان امروز 13
تعداد بازدیدکنندگان دیروز 25
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 488726
تعداد کاربران بر خط 73
تعداد کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal